Jak můžete pomoci?


  1. Finančně - zasláním libovolné finanční částky (jednorázově nebo pravidelně) na náš účet: KB Chrudim 107-7147770247/0100. Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentace sponzorů v propagačních materiálech, výroční zprávě i při veškerých akcích naší organizace.
  2. Dárce – fyzická osoba si může od základu daně odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.
  3. Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2 % základu daně.
  4. Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary", tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.
  5. Hmotné dary - výpočetní technika, nepoškozené dětské knihy, malířské potřeby, papíry pro tisk atd.
  6. Staňte se dobrovolníkem - Chcete se zapojit do činnosti, která má smysl a pomáhá druhým lidem? Staňte se dobrovolníkem v naší organizaci! Můžete se zapojit do předškolní aktivizace a mimoškolní aktivizace dětí například tím, že se s námi podělíte o to, co umíte a co vás baví (může se jednat o sport, hudbu, výtvarné techniky nebo pomoc při zvládání školních povinností).

 

Pravidla pro přijímání darů