Tréninkový byt

Naše nezisková organizace získala od  města Chrudim tréninkový  byt

  • propustným bydlením se rozumí třístupňový systém, který poskytuje sociálně vyloučeným nebo handicapovaným osobám šanci osvojit si  znalosti a dovednosti nezbytné k získání a udržení trvalého bydlení. Systém je propustný oběma směry, pokud tedy klient organizace, neplní stanovené podmínky, klesá na nižší stupeň a naopak. První stupeň v systému propustného bydlení je krizové bydlení (ubytovna, azylový dům a podobně), druhý stupeň představují tréninkové byty a třetí stupeň je samostatné bydlení formou komerčního  nájmu, ve vlastním bytě a podobně. Třetí stupeň předpokládá, že organizace, která s konkrétním klientem pracuje, mu bude poskytovat v případě potřeby terénní službu.
  • Tréninkový byt je byt v bytovém domě ve vlastnictví města Chrudim, který se pronajímá poskytovateli sociální služby na základě jeho žádosti. Organizace dále tento byt poskytuje vybraným klientům na základě podnájemní smlouvy. Současně jim poskytuje nezbytnou podporu a pomoc tak, aby se zvýšila jejich šance na získání a udržení si trvalého  bydlení.
  • S naší obecně prospěšnou společností spolupracuje na systému Odbor sociálních věcí  a Odbor  správy majetku  Městského úřadu v Chrudimi.

Rodina, která si byt pronajala aktivně opravila strop, stěny a podle svého si vymalovala.

První rodina již prošla z tréninkového bytu do nájemního bytu, který poskytlo město Chrudim.

V našem tréninkovém bytě je již nová rodina, která přešla z Městské ubytovny.